Ciklus seminara o EU fondovima

27. 11. 2012.

Valpovački poduzetnički centar d.o.o. započeo je ciklus seminara „Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva iz pretpristupnih fondova“, „Kako provoditi EU projekt“ i „Zakonodavstvo u EU“ koji se održavaju u Centru kulture „Tomislav“ od 19. studenog 2012. godine do sredine prosinca. Seminari su organizirani prema programu Ministarstva poduzetništva i obrta u sklopu projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“ i obuhvatiti će 20 sati mentoriranja kako bi se razradile četiri projektne ideje. …

Fondovi Europske Unije

15. 3. 2010.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) u decentraliziranom sustavu upravljanja fondovima Europske unije ima ulogu provedbene agencije, što znači da je nadležna za financiranje, ugovaranje, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije, u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku. Agencija na svojim Internet stranicama pruža sveobuhvatne informacije i podatke o programima pomoći Europske unije: CARDS, PHARE, ISPA i IPA …